www.nubapoly.edu.ng | Nuhu Bamalli Polytechnic.

Nuhu Bamalli Polytechnic(Nubapoly)通知潜在的军团成员

Nuhu Bamalli Polytechnic(Nubapoly)通知潜在的兵团成员。 Nuhu Bamalli Polytechnic(Nubapoly),Zaria的管理,通知潜在的军团成员在检查他们的信息并验证任何纠正时。 Nubapoly通知前瞻性军事成员来自Nuhu Bamalli Polytechnic的所有未来的军事成员都要检查他们的 …

Nuhu Bamalli Polytechnic(Nubapoly)宣布中期休息中期

Nuhu Bamalli Polytechnic(Nubapoly)中学期通知学生。若州·帕巴利理工学院(Nubapoly)的管理,Zaria宣布了职业技术所有学生中学期的中期休息时间。 Nubapoly Midester Break这是为了通知所有学生Nuhu Bamalli理工学院,管理层已宣布为周一,10日 …

.